#timmermans apologizes to #putin for #borodin #diplomacy #scandal