Don't you wish your girlfriend was as lame as me? #funfunfun