گاهی #فیلترشکن نیز قادر به عبور از دیوار #فیلترینگ #فیسبوک نیست #facebook #Iran #filtering
#IranWithoutCensorship