وقتی بدون #فیلترشکن آدرس #فیسیبوک را وارد می کنیم با این پیام روبرو میشویم #Iran #filtering
#IranWithoutCensorship