What’s your favorite #flavor?? :)#UAE #Dubai #AbuDhabi #AlAin #Ajman 
#Fujeirah #RAK #Sharjah #UmmAlQuain