I got this "I <3 Monkeys" bracelet for donating to @SBFPrimateS! #ILoveMonkeys #StorybookFarm #AnimalRights