#panfurpawty pawrize in "Guess Da Name of Da Mousie"