'Face to face' - #original painting by Yelena Dyumin - #dyuminart - http://www.dyuminart.com