Them #Libras make you feel some type of wayyyyyyyy