#SUSHANT BAGS #SHEKHAR #KAPUR'S NXT WITH #YRF
http://tiny.cc/30mj3w  @shekharkapur @yrfmovies #PAANI #fridaymoviez