[ORDER] EXO - GROWL POLAROID - CHANYEOL & TAO - 25.000 #exo #chanyeol #tao #growl #polaroid #exok #exom