Fun day on the water with the crew.
#annapolis #navy 
(cc:@kiki0206 @Joe_Pochron )