We stopped by Popcorn Monkey in #Middleburg #VA for some Texas Tornado & Disco Monkey. Yum! http://bit.ly/10x8uv4