#nflredzone 1st #quadbox of the season #FeelovesRedZone #NFL