That Thomas Jefferson knew a thing or two  #washingtondc