Let's GIF It Up on #ShakeAndBake! The #NASCAR stars sent up plenty of smoke in Hot 'Lanta»  http://bit.ly/17F8OkV