#AZ Flag rays. Yes @TucsonnewsNow WX peeps know the real name.