@rylanhixson @lillai23 this might help explain it 

#atheist