Biden Beats The Drum On Syria http://www.buzzfeed.com/evanmcsan/biden-beats-the-drum-on-syria via @evanmcsan