متولد ماه #مهر هستم ۴۰ ساله از ایران٬ نه شهریور و نه ماه دیگه