Theists, hoisted on their own illogical petard.

#Atheist #Atheism