یه تصویر بذارم فردا دوباره خفتمون کردن عکس حجله ای داشته باشین