@empiremagazine Thanks for sending me the Loki cover. I don't give a fuckkkkk about Thor. @twhiddleston #LokisArmy :)