@perezhilton @mtv @vma #PEREZHILTON IS A HATER AND A STALKER!!! @LADYGAGA #XOXO #LADYGAGA