Be a STAR next Thursday! #Fresh #YBMSOUTH #YBMKiss 

#Glo free til 10 w/ #VSU ID #ValdostaNotVirginia