Who needs Denny's. ill make pancakes. @exapein @AlPrusinowski