Sunday night whiskey treat. Woodford Reserve, straight bourbon. 

#Tasty #Whiskey #Whisky