เมื่อ22:00 จนท.สถานเอกอัครราชทูตฯ ช่วยเหลือคนไทยที่วีซ่าหมดอายุให้เดินทางออกนอกได้ #Royal Thai Embassy,Cairo