Yesterday at Tasty Wok. Taken by bf ☺ #Sabah #Venetian #TastyWok #Breakfast #FourthDay