Jenn & Jason, kickin it at @oldebbitt  BREWHAHA! #DCBW2013 cc: @PCBCJennTR @PCBJason