#VINTAGE #YELLOW ENAMEL #SIAM #STERLING #SILVER #KEYRING
#forsale #eBay @eBay http://item.ebay.co.uk/300947142855