#VINTAGE #SHORTBREAD CAKE STAND by FARNCO #KITCHENALIA #SHABBYCHIC #THISTLE PATTERN
#forsale #eBay @eBay http://item.ebay.co.uk/290959026788