#RAGS #myjihad HDE RA #RIAZ #GOHAR #SHAHI IS THE #IMAM #MEHDI #MAHDI #KALKI #AVATAR  #MESSIAH http://WWW.GOHARSHAHI.COM