Menyungkur kening & menyeksamai Makam Maulana Ibrahim..Hmm..;)