#Mizzou17 #DamnGoodJamz are ready to bring you the LIVEST show you ever seen! @WhoAshton workin hard already!