Tomorrow at http://LeoTheShittyGamer.com @SpencerLenox v.s @JoshLatheComedy! #RetroGaming #Tournament #OKC