It's ok; I got you, bro. --  #horror #freddy #jason #freddyvsjason