Sweet with a kick.  {Thanks to Leo Ramirez via Instagram for this photo!}