كل عام وانتم بالف خير وانتم من عواده
#Sudan #Qatar #uae #kuwait #oman #bahrain #ksa #kuwait #bahrain #Dubai #Doha