30 times Kinton Bowler David ★ more→ http://goo.gl/U7ziD OMEDETO GOZAIMASU!! @KintonRamen #Ramen