#VINTAGE SHORTBREAD STAND by FARNCO #SHABBYCHIC #ARTDECO
#forsale #eBay @eBay http://item.ebay.co.uk/300943111379