Pabila phone dibawa ke sekolah :3 hahaha #toilet #kiblahians #Trial