@heyheydellamae, I see ur #Khiva pic (Uzbeki-beki-stan-stan), & I raise u a #Bishkek doppelganger pic #Kyrgyzstan