@FCAmita AKA 25 July epi's pixz creation @sonytv @AngelShamya