#IVotedForMARSVMAPhotoFlash voting for @JaredLeto @ShannonLeto @Tomofromearth at  http://bit.ly/MARSVMA13 :)