@copalotofpicks #yroc #retirement @bobby_beaudet @Tsleboda33