6 custom vinyl toys 2 Minotaur, 2 Centaur, 2 Faun
hand painted