【preview】130720 BEAST'BeautifulShow2013'seoul,Gikwang #BEAST #BeautifulShow2013 #gikwang