@idevadhikari @subhashreesotwe #nusrat Mujhe Fida Mira Radha
Krishner ei monta pabe
ke jane kon jon