@NokiaAtWork some days the view of my office make me very productiv #lumia925 #NokiaAtWork